PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

INFORMACE O MOŽNOSTI ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

Vážení klienti, tímto si Vás v souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dovolujeme informovat, že v případě vzniku sporu mezi Vámi a Reality MOJE s.r.o., který by se nepodařilo urovnat dohodou, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Při poskytování služeb jednáme vždy v souladu s tímto reklamačním řádem.

Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, které Reality MOJE s.r.o. poskytuje realitní služby.

  1. Reklamací se rozumí jakýkoliv podnět ze strany klienta, kdy klient shledá poskytování realitních služeb na základě uzavřené smlouvy s Reality MOJE s.r.o. jako nedostačující, nekvalitní, nebo v poskytovaných realitních službách shledá jakýkoliv nedostatek. Reklamaci klient uplatní u Reality MOJE s.r.o.
  2. Klient sepíše s Reality MOJE s.r.o. každou reklamaci prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách www.realitymoje.cz/kontakty. V takovém případě obdrží klient emailové potvrzení o přijetí reklamace a Reality MOJE s.r.o. je povinna do 30 pracovních dnů od přijetí reklamace vyrozumět klienta o výsledku reklamace. Pro případ, kdy klient požádá o pomoc s vyplněním formuláře, je Reality MOJE s.r.o. povinna vyvinout součinnost s klientem.
  3. Reality MOJE s.r.o. je oprávněno uznat reklamaci jako oprávněnou či neoprávněnou.
  4. V případě oprávněné reklamace provede Reality MOJE s.r.o. bezodkladně všechny úkony vedoucí k odstranění nežádoucího stavu včetně poskytnutí případné náhrady, přičemž náhradou se může rozumět například poskytnutí slevy z ceny poskytnutých realitních služeb.
  5. V případě neoprávněné reklamace Reality MOJE s.r.o. informuje neprodleně klienta.
  6. Reality MOJE s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů klientů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). 

ento reklamační řád je závazný pro Reality MOJE s.r.o. a všechny Makléře Reality MOJE s.r.o. a nabývá účinnosti dne 1.1.2022.

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY NALEZNETE NÍŽE V GALERII.